S A F E T Y S E R V I S

Rozsah poskytovaných služebAnalýza pojistného zájmu a současného stavu pojištění
Primárně se vychází z předpokladu, že většina subjektů již má v různém rozsahu a kvalitě pojištění sjednáno a je tedy vhodné nejprve vyhodnotit a detailně posoudit stávající stav a upozornit na možné nedostatky, či otázky problematického charakteru.
Pro stanovení optimálních potřeb pojistného krytí je nutné shromáždit všechny údaje o možnostech řešení pojistného zájmu v souladu s individuálními potřebami pojišťovaného subjektu, s přihlédnutím k jistým specifikům:
 • finanční možnosti v závislosti na krytí případných škod z vlastních zdrojů
 • podrobná historie a výše vzniklých škod
 • potenciálně nejrizikovější provozy daného klienta
 • oborové srovnání
 • monitoring regionálních zkušeností a zvyklostí

Kvalifikované ocenění rizik
Reprezentuje finální produkt provedené analýzy, který je v praxi více znám jako riziková zpráva. Jedná se o komplexní materiál, který shrnuje veškeré zjištěné skutečnosti a hodnotí celkovou situaci pojistného zájmu pro potřeby správného nastavení konkrétní poptávky pojištění a současně představuje jednoznačně nestranné vymezení všech parametrů pro vypracování nabídek pojištění jednotlivými pojistiteli.

Vypracování a realizace pojistných programů
Zajištění nabídek od oslovených pojistitelů a jejich kontrola
- po oslovení vybraných pojišťoven je nutné ve stanovených termínech zajistit úplné a obsahově správné nabídky pojištění, které představují základní stavební prvek pro vlastní realizaci pojistné smlouvy, a předejít tak možným nedorozuměním nebo komplikacím
Vyhodnocení nabídek pojištění
- předložené nabídky pojištění jsou předmětem souhrnného srovnání, které umožňuje lepší orientaci pro výběr vhodného pojistitele a je vyhotoveno v souladu s předem definovanými a objektivními parametry, jako např.:
 • cenové rozdíly za poskytovanou pojistnou ochranu
 • nabízený rozsah pojistného krytí
 • dostupnost nabízených služeb

Výběrová řízení na vhodného pojistitele
Na českém pojistném trhu působí mnoho pojišťovacích společností, které nabízí různé možnosti a varianty zajištění pojistných rizik. S ohledem na rozsah a charakter pojistného zájmu je nezbytné operativně přizpůsobit požadavky pro výběr optimálních pojistitelů vhodných k oslovení se zvláštním zřetelem na jejich kapitálovou sílu, vlastnické vztahy, způsoby a kvalitu zajištění, dostupnost a principy likvidace pojistných událostí, individuální kontakty nebo předložené reference.

Správa pojištění s komplexním servisem
Správa pojistných smluv obvykle představuje zajišťování průběžných úprav v pojistné smlouvě, jako je:
 • stanovení rozsahu požadovaných úprav
 • zabezpečení nezbytných dokladů
 • zpracování průvodní dokumentace
 • zajištění dodatků a nových pojistných smluv ve stanovených termínech
 • kontrolu věcné a obsahové správnosti všech předložených smluvně závazných dokumentů
 • cenové vyjednávání

Likvidace pojistných událostí
Předpokládá pomoc při řešení vzniklých škod ve smyslu:
 • správné formulace vznesení nároku vůči pojistiteli
 • kontroly celého průběhu řešení škodní události
 • revize správnosti výpočtu na náhradu škody
 • případné intervence u příslušného pojistitele
 • právního rozkladu sporných případů